Our Management Team


upload/narayan.jpg

Narayan Prasad Acharya

Pokhara-01, Bagar Kaski

CEO
9856039699

np1426@yahoo.com

upload/roshan.jpg

Roshan Paudel

Jaimini-1, Kushmisera

Loan Manager
9867600909

mrroshanpaudel909@gmail.com

upload/resham.jpg

Resham Bhujel

Pokhara-1, Bagar

Loan Assistant
9846285581

bhujelresham24@gmail.com